Web master: Frank Kraak

Education Fund Holy Family


Beleidsplan 2011 - 2015


1. Doelstelling van het Education Fund Holy Family Care Centre


Statutair heeft het Education Fund Holy Family Care Centre de volgende breed geformuleerde  doelstelling:


Het bevorderen van het ontwikkelings- en opleidingsniveau van ouderloze kinderen in Ofcolaco, Zuid-Afrika; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


2. Beleid van het Fonds


Het Education Fund hanteert sinds haar oprichting in 2005 nog steeds de hiervoor genoemde doelstelling.

Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar is in het beleid geleidelijk wel een accentverschuiving ontstaan.

Deze ontwikkelingen betreffen het volgende:


Bovenstaande ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat de laatste jaren de geldstroom vanuit het fonds meer in de richting van de "Centrumverlaters" is gegaan.


Ook voor de komende jaren zal het beleid hierop worden gericht, mede omdat dit nauw aansluit bij de oorspronkelijke doelstelling van het Education Fund om de kinderen een kans de bieden voor hun toekomst en die van hun families.


3. Werkwijze en werkzaamheden


De middelen van het fonds worden gevormd door bijdrage van privé personen en organisaties uit de relatiekring van oprichters en bestuursleden en vrienden en bekenden.

Door een groep bevriende relaties zijn kinderen in financiële zin geadopteerd. Zij betalen een maandelijkse (of jaarlijkse) bijdrage aan het fonds. Daarnaast bestaan de inkomsten uit structurele en  incidentele giften, opbrengsten van acties, e.d.

De draagkracht van het fonds is, met de jaarlijkse structurele inkomsten van c.a. € 13.000,-,  beperkt. Er moet daarom een keuze worden gemaakt welke kinderen zullen worden ondersteund.

Dit gebeurt, in nauw overleg met de counterpart OLSH Tzaneen in Zuid-Afrika, door de oprichters van het fonds. Zij reizen vooralsnog jaarlijks (op eigen kosten) naar Zuid-Afrika om daar als vrijwilligers enkele maanden) op het Holy Family Care Centre te werken. Tijdens hun verblijf daar bezoeken zij de kinderen, hun scholen en schoolhoofden en hebben overleg met de directie van het Centre en de zusters en anderen die de kinderen volgen en ondersteunen.


4. Middelenbeheer


De middelen van het fonds worden beheerd door de penningmeester en voorzitter van het fonds.

Het fonds heeft een ING-betaalrekening en -spaarrekening en sinds 2009 tevens, onder de paraplu van het Diocese of Tzaneen, een ABSA rekening in Zuid-Afrika onder de naam Tshepang Education Fund (vernoemd naar één van de overleden meisjes van Holy Family Care Centre).

Hiervoor is gekozen om de kosten van het internationaal betalingsverkeer te beperken en vanwege het gemak / snelheid om ter plaatse betalingen te doen.

Per kwartaal wordt op de Internetsite van het fonds de actuele stand van balans en verlies en winstrekening gepubliceerd.